Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı

09.01.2013 8374

ALANIN TANIMI
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI
1. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
Tanımı: Erken çocukluk öğretmen yardımcısının sahip olduğu, çocuğun gelişim ilkelerine uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında erken çocukluk öğretmen yardımcılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
2. ÖZEL EĞİTİM
Tanımı: Özel eğitimde öğretmen yardımcısının sahipolduğu, özür grubuna uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında özel eğitimde öğretmen yardımcılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI
Öğrencilerin sağlık durumu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimialanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleriyapmaya uygun olmalıdır.

İSTİHDAM ALANLARI
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olanöğrenciler, seçtikler dalda kazandıkları yeterlikler doğrultusunda eğitim sektöründe;
1. Erken çocukluk eğitim kurumlarında,
2. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Program mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
2. Programın uygulanabilmesi için Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Çocuk Gelişimi ve Eğitim alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Çocuk Gelişimi ve Eğitim alanında sektör deneyimi olanusta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği'ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;
1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.

YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere
olanak sağlanır.
1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Çocuk Gelişimi ve Eğitim alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programlarınuygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yükseköğrenim kurumlarını tercih edebilir.

BELGELENDİRME
1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

EĞİTİM SÜRESİ
1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ileilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, erken çocuklukeğitim kurumları, özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI
Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olaraköğrenci;
1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı haftalık dersçizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır.